Kenya Secondary Schools Term 2 Games Results Nationals Western Region

By | September 3, 2022

Kenya Secondary Schools Term 2 Games 2022 Results Nationals Western Region

Western Region qualified teams to Nationals

❇️Soccer Boys- Bukembe(BGM)
❇️Soccer Girls- Mwira( KAK)
❇️Volleyball Boys- Namwela(BGM)
❇️Volleyball Girls- Mwitoti ( KAK)
❇️Handball Boys- kimili Boys (BGM)
❇️Handball Girls – Moi Girls Kamusinga.
❇️Rugby 7s- Koyonzo Boys( KAK).

WESTERN REGION #KSSSA CHAMPIONS.

FOOTBALL
BOYS.
~ Bukembe Boys (Bungoma)

GIRLS
~ Mwira Girls (Kakamega)

VOLLEYBALL
BOYS.
~ Namwela Boys (Bungoma)

GIRLS.
~ St.Marthas Mwitoti Mixed (Kakamega)

BASKETBALL
BOYS.
~ Kamusinga High (Bungoma)

GIRLS.
~ Tigoi Girls (Vihiga)

RUGBY 7’s
~ Koyonzo High (Kakamega)

HANDBALL
BOYS
~Kimilili Sec(Bungoma)

GIRLS
~ Kamusinga Girls (Bungoma)

NETBALL
~ Bumala Sec (Busia)